Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Orthomoleculair Voedingsdeskundige- en suppletieadviseur en Gewichtsconsulent: Trudy van den Aardweg verder benoemd als Trudieet. Cliënt: de persoon aan wie door de Gewichtsconsulent en Orthomoleculair voedingsdeskundige-en suppletieadviseur advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Praktijkadres: Sportlaan 36 te Aalsmeer

Artikel 2: Algemeen

Trudieet geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt. Bij het Trudieet vitaal programma worden gegevens gedeeld met Praktijk Wiersma/EMBTest BV om de EMB test te kunnen laten uitvoeren. Starten met een van de programma’s betekent dan ook dat cliënt hiervoor toestemming verleent. Welke gegevens gedeeld worden zal met cliënt tijdens de intake besproken worden.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de Trudieet hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Trudieet geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is deze gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen dan wel de afspraak uit het pakket te laten vervallen. Let op! De verzekeraar zal deze afspraak ook niet vergoeden. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Trudieet de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Trudieet is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Trudieet beroept zich op het feit dat op 1 januari en 1 juni van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

Trudieet behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Trudieet noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Trudieet verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan Trudieet dient per omgaande, na ontvangst van de factuur, per bankoverschrijving bij de start van het programma en/of ontvangst van bestelde suppletie plaats te vinden. Bij het niet komen opdagen op afgesproken tijd en datum zonder tijdige afmelding van een los consult, zal de cliënt een factuur ontvangen per mail of post, de cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Trudieet gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Trudieet gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Trudieet heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloed-sfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

In het geval de cliënt op eigen initiatief vrijwillig besluit het programma tussentijds te stoppen zal er geen restitutie plaatsvinden van enig bedrag van het gekochte programma. Als er ondanks minimaal 2, op verschillende wijze genomen, pogingen geen contact meer vanuit cliënt is wordt dit gezien als vrijwillig stoppen. Cliënten kopen bij aanvang van een programma een bijbehorend aantal consulten in. Deze consulten lopen opvolgend binnen een termijn van maximaal 6 maanden voor het Trudieet Vitaal programma of 8 maanden voor het Trudieet Slim programma. Uitstel is beperkt mogelijk en alleen na overleg en daarop schriftelijke toestemming van Trudieet.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van Trudieet is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Trudieet sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Trudieet verstrekte adviezen en/of aangeschafte producten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Trudieet.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Trudieet verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Trudieet nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Trudieet om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Trudieet te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Trudieet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Trudieet is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.